DISTRIBUSI MATA KULIAH

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

 

No.

Semester

Kode MK

Mata Kuliah

SKS

Keterangan

1.

I

INS 102

Bahasa Indonesia

3

 

2.

INS 106

Bahasa Arab 1

3

Persyaratan INS 107

3.

INS 108

Bahasa Inggris 1

3

Persyaratan INS 109

4.

INS 110

Pemikiran Islam

3

 

5.

TAR 201

Dasar-dasar Pendidikan

3

 

6.

PAI 401

Tahsinul Qiraah

2

 

7

PAI 402

Filsafat Ilmu

2

 

8.

PAI 403

Perkembangan Peserta Didik

3

 

 

Jumlah

22

 

9

II

INS 112

Pend. Anti Korupsi, Narkoba, dan Deradikalisasi

3

 

10.

INS 103

Ulumul Qur’an

3

Persyaratan PAI 419

11.

INS 105

Fiqih Ibadah

3

 

12.

INS 107

Bahasa Arab II

3

Bersyarat INS 106

13.

INS 109

Bahasa Inggris II

3

Bersyarat INS 108

14.

PAI 404

Tahsinul Kitabah

2

 

15.

PAI 405

Metodologi Pembelajaran Agama Islam

3

 

16.

PAI 406

Manajemen Pembelajaran

3

 

 

Jumlah

23

 

17.

III

INS 104

Ulumul hadits

3

Prasyarat PAI 420

18.

PAI 407

Metodologi Penelitian Kuantitatif

3

 

19.

PAI 408

Statistik Pendidikan

3

 

20.

PAI 409

Ushul Fiqih

3

 

21.

PAI 410

Sejarah Pendidikan Islam

3

 

22.

PAI 403

Perkembangan Peserta Didik

3

 

23.

PAI 412

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah

2

 

24.

PAI 413

Media Pembelajaran

3

 

 

Jumlah

23

 

25.

IV

INS 111

Sejarah Kebudayaan Islam

3

 

26.

PAI 411

Strategi Pembelajaran (Aktif)

3

 

27.

PAI 414

Pembelajaran Fiqhi di Madrasah

2

 

28.

PAI 416

Administrasi dan Supervisi Pendidikan

3

 

29.

PAI 417

Pengembangan Kurikulum

3

 

30.

PAI 418

Metodologi Penelitian Kualitatis dan PTK

3

 

31.

PAI 419

Evaluasi Pembelajaran

3

 

32.

PAI 415

Fiqhi Muamalah

2

 

33.

PAI 420

Magang I

2

Prasyarat PAI 424

 

Jumlah

24

 

34.

V

INS 101

Pancasila & Pendidikan kewarganegaraan

3

 

35.

PAI 419

Tafsir Tarbawy

3

Bersyarat INS 103

36.

PAI 420

Hadist Tarbawy

3

Bersyarat ins 104

37.

PAI 421

Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

2

 

38.

PAI 422

Etika Profesi Guru

3

 

39.

PAI 423

Filsafat Pendidikan Islam

3

 

40.

PAI 444

Microteaching

3

 

41.

PAI 424

Magang II

4

 

 

Jumlah

24

 

42.

VI

PAI 425

Bimbingan Konseling

3

 

43.

PAI 426

Pembelajaran SKI di Madrasah

2

 

44.

PAI 427

Inovasi Pendidikan

2

 

45.

PAI 428

Ilmu Pendidikan Islam

3

 

46.

PI 302

Manajemen Berbasis Sekolah

2

 

47.

PAI 429

Psikologi Pendidikan

3

 

48.

PI 301

Pendidikan Multikultural

3

 

49

PAI 429

Ilmu Dakwah

2

Mk. Pilihan

 

PAI 431

Jurnalistik

50.

PAI 430

Enterpreneurship

2

Mk. Pilihan

 

PAI 432

Kepamongprajaan

 

Jumlah

22

 

51

VII

TAR 204

KKN

4

 

52

TAR 203

Koomprehensif

4

 

 

Jumlah

 

8

 

53

VIII

TAR 205

Skripsi

6

 

 

Jumlah

6

 

Jumlah Total SKS

152